Försäkring för din finansierade utrustning

Den utrustning som leasas eller hyrs genom Wasa Kredit är försäkrad mot ett flertal skadehändelser som kan drabba utrustningen. Förutom brand, stöld, skadegörelse, kan försäkringen även omfatta skador som uppstår i hanteringen av utrustningen till följd av en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

Det är Wasa Kredit som är försäkringstagare. Leasing- och hyrestagare leasar eller hyr den försäkrade egendomen. Leasing- eller hyrestagarna är inte försäkringstagare och ska vid skada inte erlägga en självrisk utan istället en skadeavgift till Wasa Kredit. 

Försäkringen gäller för utrustning med ett enskilt värde upp till 1 000 000 kr.

Försäkringen ersätter under hela finansieringsperioden

Försäkringen gäller automatiskt från leveransdagen och gäller till det att finansieringsavtalet upphört.

Vilken utrustning försäkras inte?

Utrustning som är äldre än 5 år vid finansieringsavtalets ingående omfattas inte av försäkringen. Försäkringen omfattar inte utrustning som är äldre än 10 år. 

Försäkring tecknas inte för

  • mobiltelefoner
  • byggnader
  • flygplan eller andra luftfarkoster
  • fartyg, båtar eller andra vattenfarkoster
  • motordrivna fordon, annat än truckar, avsedda för gods- eller passagerarbefordran
  • tornsvängkranar, skogsentreprenadmaskiner
  • gräv- och entreprenadutrustning med ett enskilt värde över 500 000 kr
  • antikviteter, konst och värdesaker
  • livsmedel, djur.

Observera att detta inte är en fullständig lista och den kan förändras.

Vilken ersättning lämnas? 

Huvudregeln är att vid stöld eller om skada uppstår, kan reparationskostnaden ersättas eller så kan ersättning lämnas med likvärdig utrustning. 

Självrisk

Wasa Kredits självrisk är 1 000 kr per skadetillfälle.

Vill du inte omfattas av Wasa Kredits försäkring?

Du kan när som helst själv överta försäkringsansvaret för den hyrda/leasade utrustningen genom att skriva på ett tilläggsavtal. Kontakta i så fall Wasa Kredits försäkringsservice hos Söderberg & Partners AB på telefon 08-635 36 70 eller wasakredit.forsakring@soderbergpartners.se.

Frågor?

Har ni frågor avseende försäkringen kontakta Wasa Kredits försäkringsservice hos Söderberg & Partners AB på telefon 08-635 36 70 eller wasakredit.forsakring@soderbergpartners.se

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag och Wasa Kredit är försäkringstagare. Wasa Kredit erhåller i egenskap av försäkringstagare ersättning i händelse av skada. 

Observera att detta endast är en kortfattad information om Wasa Kredits försäkring WK 3104 A:7. Vid skada är det försäkringsvillkoret som gäller, se länk nedan.