Leasingskolan

Billeasing A till Ö är en sammanfattning av ord och termer som är bra att känna till när du leasar bil.

Billeasing är en mycket förmånlig finansieringsform med full nyttjanderätt. Fördel för dig som företagare är att du slipper binda upp eget kapital. Som förare kör du en ny och säker bil. Du behöver inte oroa dig för oförutsedda utgifter, värdeminskning eller billån.

Vi hjälper dig med leasingbil till företaget

Ta hjälp av oss när du ska leasa bil. Genom oss kan du leasa vilket bilmärke du vill och alltid få ett tryggt leasingavtal. Vi följer med dig genom hela bilaffären.

Hör av dig så berättar vi mer

1:a hyra

Vanligen betalar man en första förhöjd hyra/leasingavgift i samband med ett nytt leasingavtal. Hos Wasa Kredit kan du även välja att periodisera den förhöjda hyran över en längre period. Se Stafflad leasing.

Bonus malus

Bonus malus är en fordonsskatt som trädde i kraft den 1 juli 2018. Det är en fordonsskatt som påverkar nyregistrerade bilar. Detta system ger incitament för elbilar och andra miljövänliga fordon genom lägre skatter, medan bensin- och dieseldrivna bilar omfattas av en högre fordonsskatt.

Drivmedelsförmån

Om företaget som leasar bilen även betalar för drivmedlet, blir förmånsvärdet högre. Detta värde beräknas baserat på bilens drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp. Se även Förmånsvärde.

Fleet

Fleet är den engelska benämningen på vagnpark.  Se Vagnpark/Vagnparksfinansiering.

Finansiell leasing

Finansiell leasing Innebär att leasetagaren betalar en fast månadskostnad och tar ansvar för fordonet, inklusive drivmedel och underhåll. Det kan även inkludera en köpoption i slutet av leasingperioden. Se även Operationell leasing.

Förmånsbeskattning

När en leasingbil används för privat bruk i mer än ringa omfattning (högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på maximalt 100 mil) uppstår en förmån som är skatteskyldig. Inkluderar även miljövänliga bilar, men med en reducerad skattesats.

Läs mer om hur förmånsvärde räknas ut

Förmånsbil

Se leasingbil.

Förmånsvärde

När en tjänstebil utnyttjas för privat bruk räknas den som en förmån och förmånsbeskattas. Den baseras på bilens köppris, extrautrustning och fordonsskatt samt dess miljövänlighet och driftkostnader.
Se även Drivmedelsförmån
Läs mer om hur förmånsvärde räknas ut

Grönt kort

Ett så kallat Grönt kort är ett internationellt bevis på att fordonets trafikförsäkring gäller även i andra länder. I de flesta europeiska länder krävs inget sådant kort, men tänk på att resor utanför Norden med leasingbilen kräver medgivande från Wasa Kredit. Allt fler länder utanför EU börjar kräva Grönt kort.

Läs mer om och beställ Grönt kort eller kontakta oss på 08-635 38 95 för mer information.

Justerat förmånsvärde

När den privata användningen av bilen är högst begränsad kan förmånsvärdet reduceras. Exempelvis kan transportbilar och taxibilar få ett justerat förmånsvärde. Se även Nedsatt förmånsvärde.

Leasingbil

En bil som ägs eller leasas av ett företag men används av en anställd för privat bruk. Leasingbilen är en förmån som följer med anställningen och ger den anställde rätt att använda bilen för privat bruk. Det innebär också att löntagaren får betala inkomstskatt för att använda bilen. Inkluderar även körning till och från arbetet under vissa omständigheter.

Läs mer om tjänstebil och förmånsbil

Leasetagare

Leasetagaren är det företag som leasar bilen från leasegivaren. Leasetagaren äger inte bilen, men har full nyttjanderätt. Leasegivare Leasegivaren, eller leasingbolaget, är det företag som äger och leasar ut bilen till leasetagaren. Leasetagaren har möjlighet att inkludera tilläggstjänster i leasingavtalet.

Leasingavgift

Leasingavgift eller leasinghyra, är den månatliga avgift som företaget betalar till leasegivaren. Avgiften är flexibel för att återspegla marknadsvolaliteten.

Leasingavtal

Leasingavtalet är det avtal som sluts mellan leasegivaren och leasetagaren. Det avser leasingperioden, men kan även innefatta andra detaljer som ska ingå i avtalet. Leasingavtalet innehåller även en klausul om hållbarhetskrav. 

Leasingtid/Leasingperiod

Den period som leasingavtalet gäller, vanligen 36 månader, men det finns möjlighet till mer flexibla leasingperioder för att möta kunders varierande behov.

Leasingspärr

Äganderätten till fordonet är leasegivarens, medan nyttjanderätten är leasetagarens. Det här förhållandet markeras med en så kallad leasingspärr i bilregistret. Spärren innebär att bilen inte kan säljas eller vidareuthyras utan samtycke från leasegivaren för att på detta sätt förhindra obehöriga transaktioner. 

Långtidshyra

Långtidshyra är ett alternativ till leasing som innebär hyra av bil under en längre period. I en långtidshyra har du vanligen en kortare bindningstid och kan vara lämpligt om du har personal på provanställning eller väntar på leverans av din ordinarie leasing- eller tjänstebil. 

Marknadsvärde

Om du som kund vill köpa din leasingbil baserar du, på basis av skattebestämmelser, köpbeloppet på bilens marknadsvärde. Värderingsintyg på fordonet bör införskaffas. Marknadsvärderingarna ska vara transparenta och inkludera en detaljerad historik över fordonets skick och användning.

Miljöbil eller klimatbonusbil

En miljöbil är en personbil, husbil, lätt buss eller lastbil som drivs med miljöbränsle, biogas, etanol, el eller andra förnybara drivmedel. Gränsen för vilka fordon som klassas som miljöbilar bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. För dig som väljer att leasa en miljöbil ger nuvarande skatteregler ett reducerat förmånsvärde. Från 2024 har kriterierna för vad som definierar en miljöbil uppdaterats för att inkludera nyare teknologier och drivmedel.

Klimatbonusbilar omgärdades tidigare av bonus malus för nyinköp av bilar. 

Läs mer om skillnaden mellan elbil, hybrid och vätgasbil

Nedsatt förmånsvärde

Förmånsvärdet reduceras till 75 procent av ursprungsvärdet om du kör mer än 3 ⁠000 mil om året i tjänst. Om du kan visa att bilen används privat högst 10 ggr/år och körsträckan är max 100 mil utgår inget förmånsvärde alls. Se även Justerat förmånsvärde. Gäller även för elbilar och andra miljövänliga fordon.

Operationell leasing

Operationell leasing innebär en hundraprocentig outsourcing av företagets bilpark, inklusive förvaltning, finansiering, fordonsbyte, teknisk support och administration. Det innebär att leasingföretaget behåller hela ansvaret för fordonet.  

Skattebefrielse från fordonskatt 

Den 1 juli 2018 ersättes den femåriga befrielsen från fordonskatt med en bonus för nyinköp av personbil, husbil, lätt buss eller lastbil med mycket låga utsläpp samt fordon som använder innovativa miljöteknologier. Den 8 november 2022 upphörde bonus på klimatbonusbilar, läs mer om bonus malus.

Bilar som var i trafik före 1 juli 2018 påverkas inte av bonus malus-systemet.

Stafflad leasing

När du leasar bil från Wasa Kredit kan du välja leasingupplägget stafflad leasing, skräddarsydda betalningsplaner baserade på företagets behov. Då utgår ingen förhöjd första hyra; istället anpassas leasingkostnaden efter marknadsvärdet. Under månad 1-12 är kostnaden högre, men avgiften blir lägre under månad 13-24 och reduceras ytterligare under månad 25-36. Se även Traditionell leasing.

Supermiljöbil

En supermiljöbil var definitionen av en bil som uppfyller EU:s avgaskrav Euro 5 eller Euro 6 och inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer (blandad körning). Vanligen innefattas främst elbilar men även vissa laddhybrider kan få denna klassning.

Klassningen och hanteringen av premier för supermiljöbilar ersattes av bonus malus-systemet den 1 juli 2018.

Supermiljöbilspremie

Bonus-malus trädde i kraft den 1 juli 2018 och ersatte supermiljöbilspremien. 8 november 2022 upphörde bonus för klimatbonusbilar. Läs mer om bonus-malus.

Tjänstebil

Ägs eller leasas av företag och används uteslutande för körning i tjänsten, som till exempel postutdelning, polisbilar och ambulanser. Begreppet tjänstebil används ibland felaktigt som synonym för leasingbil och förmånsbil.

Traditionell leasing

Ett traditionellt leasingavtal innefattar en förhöjd första hyra och en månadskostnad vanligtvis upplagd på 36 månader. Se även Stafflad leasing.

Trängselskatt

Från och med 1 januari 2019 förmånsbeskattas Trängselskatten av föraren av privat körning. Det innebär att du betalar trängselskatt för din privata körning med egna pengar. Lagändringen gäller alla bilister som passerar betalstationer i Göteborg och Stockholm samt även vid Motalabron och Sundsvallsbron. Beloppet som beskattas är det faktiska belopp som din arbetsgivare betalar till Transportstyrelsen för tjänstebilen.

Alla privatresor, inklusive resor från och till jobbet, räknas som en skattepliktig förmån och beloppet minskas med den kostnad för trängselskatt som uppstår vid körning i tjänsten.

Undantag från förmånsbeskattning

När en bil endast används för privat bruk i så kallad ringa omfattning, det vill säga högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil, uppstår ingen bilförmån. Se även Förmånsbeskattning.

Vagnpark/Vagnparksfinansiering

När man som kund har flera fordon kan det benämnas som vagnpark. Att finansiera sin vagnpark via en partner har sina fördelar. Som kund får du kontroll över kostnader, du kan få hjälp med administration och även tillgång till tilläggstjänster. Vagnparken är oftast finansierad i form av leasing.

Kontakta rådgivare hos oss för hjälp med din vagnpark eller bilflotta.