Visselblåsning

Regelefterlevnad och affärsetik har stor betydelse för oss. På den här sidan kan du läsa om vad som gäller vid visselblåsning och hur du går tillväga för att anmäla missförhållanden och oegentligheter.

Kvinna vid dator

Vi gör ständigt överväganden i vår vardag med mål att agera utifrån tillämpliga lagar, regler och interna styrdokument. Inom verksamheten finns kontroller och rutiner som är utformade för att upptäcka och förhindra missförhållanden och bedrägliga handlingar.

Men även de mest effektiva kontroller kan inte helt skydda oss mot alla tänkbara oegentligheter. Vi inom Wasa Kredit uppmuntrar därför rapportering av missförhållanden och oegentligheter till oss.

Vad kan du rapportera?

Om du misstänker missförhållanden eller oegentligheter kan du rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för oss att bedöma om en överträdelse har begåtts. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar, så länge uppgifterna inte är uppenbart medvetet oriktiga.

Kundklagomål eller sådant som rör enskilda tvister anses inte som ett visselblåsningsärende och ska inte anmälas här utan via formulär Om vi inte är överens.

Hur kan du rapportera?

Enklast gör du en anmälan med brev eller telefon men du har även möjlighet att ringa och boka ett personligt möte. Du behöver lämna en kort beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt.

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt ärende, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Om du använder blanketten ges du möjlighet att vara anonym. Blanketten postar du till Compliance på denna adress:

Länsförsäkringar AB Compliance
Tegeluddsvägen 11–13
106 50 Stockholm

Eftersom inrapporterade uppgifter behandlas med störst sekretess uppmanar vi dig att i första hand lämna namn och dina kontaktuppgifter, detta för att vi ska kunna bekräfta samt följa upp inkommande ärenden.


Rapportering till behörig myndighet

Det är möjligt att larma om missförhållanden både till oss enligt ovan eller till en ansvarig myndighet.  Rapportera i första hand till oss, om vi inte återkopplar eller om det finns skälig anledning att anta överhängande fara för liv, hälsa eller säkerhet, eller om en rapportering till oss skulle innebära risk för repressalier eller ineffektivt avhjälpande kan du vända dig till ansvarig myndighet nedan:

Du hittar mer information om behöriga myndigheter här:

Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare

Anmälan som avser misstankar om ett företag eller en privatperson som brutit mot ett regelverk som omfattas av Finansinspektionens tillsynsansvar kan anmälas via länken nedan:

https://www.fi.se/sv/om-fi/kontakta-oss/visselblasare/

En anmälan som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde (från listan i länken ovan) ska anmälas till Arbetsmiljöverket:

https://www.av.se/