Övriga relationer

Vi utför också ett fåtal behandlingar av personuppgifter som omfattar vissa mer specifika grupper av registrerade. Här har vi samlat information om dessa behandlingar.

Leverantör av objekt som Wasa Kredit finansierar

Detta stycke riktar sig till dig som är leverantör av objekt som vi finansierar. Finansieringen av objekt kan ske antingen via en direktaffär eller via samarbetsavtal.

Leverantör av objekt som Wasa Kredit finansierar
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna finansiera objekt till våra kunder.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du för ditt företags (inklusive enskild firma) räkning vill sälja ett objekt som en kund vill finansiera via oss kommer vi att registrera vi ditt namn, kontaktuppgifter, som e-post, och mobilnummer, samt din roll hos företaget i våra kund- och avtalsregister.

I det fall du är ägare, firmatecknare eller har annan styrande roll i ditt företag kontrollerar vi i förekommande fall uppgifter om dina eventuella övriga företagsengagemang och exempelvis om du varit inblandad i någon konkurs eller om du har näringsförbud. Dessa uppgifter hämtar vi från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.

Vi gör dessutom kontroller mot internationella sanktionslistor via en informationsleverantör för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med ditt företag.

Om du företräder en leverantör som är en enskild firma kommer vi även att göra en kreditupplysning på dig som enskild person via ett kreditupplysningsföretag. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

​Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullföra vårt avtal med ditt företag.

Bedömningen av om vi kan ingå samarbetsavtal med dig som bedriver enskild näringsverksamhet innefattar profilering. Prövningen bygger på en beräkning av din enskilda firmas ekonomiska ställning utifrån de uppgifter som vi har samlat in. Profileringen utmynnar i nekat eller beviljat samarbete och innefattar automatiserat beslutsfattande. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta oss för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla och administrera företagets samarbetsavtal så länge avtalsförhållandet består och i tio år efter att det har upphört.

I det fall du som leverantör inte har ett samarbetsavtal med oss behandlar vi dina personuppgifter i tio år vilket motsvarar preskriptionstiden.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla systemstöd. Biträden har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi skickar ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag i det fall vi tar en kreditupplysning.

När vi skickar dokument som krävs utifrån vårt avtalsförhållande till dig via post (fysiskt som digitalt) använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

För personlig och digital service

Vi behandlar personuppgifter om dig som företrädare en leverantör av objekt för att kunna hjälpa dig med företagets ärenden men också för att ge dig och företaget personlig och digital service.

Hantera ärenden
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt företags ärenden hos oss, som du är kontaktperson för.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon, och Mina Sidor för ditt företags räkning säkerställer vi din identitet genom att du identifierar dig med e-legitimation.

Vi behandlar ditt personnummer, namn, roll i företaget, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt skapar ett ärende i vårt kund- och avtalssystem där vi anger att du är kontaktperson. Om kontakten är via Mina Sidor sparas all konversationen i ärendet.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och företaget i samband med ett bestridande och/eller domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera dina ärenden, på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge ditt företag personlig service vid frågor eller ärenden hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett bestridande sparar vi i minst tio år från när avtalsförhållandet upphört med hänsyn till regler om preskription.

I övrigt sparar vi dina uppgifter inom ramen för ett ärende i upp till tre år efter att ärendet har avslutats, förutsatt att företaget fortfarande är leverantör till oss .

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till myndigheter i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol i samband med eventuella domstolsprövningar.

Deltagande i användartester
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en studie som vi gör för att skaffa oss insikter om marknadens behov och drivkrafter samt för att säkerställa att vi inte släpper tjänster och produkter med oanvändbar eller oönskad funktionalitet.

Närmare information om syftet med just den studie som du bjuds in att delta i får du i samband med inbjudan.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Via vår leverantör hämtar vi in ditt samtycke till att delta i en viss studie hos oss. Därefter tillhandahåller leverantören oss en lista över deltagarna. I listan framgår ditt namn och hur du passar in i målgruppen för studien. Det handlar till exempel om demografiska data (såsom ålder, kön, boendeort, sysselsättning och boendeform), uppgift om fas i livet (såsom om du har familj eller snart ska gå i pension) eller om intressen (till exempel för djur eller ekonomi).

Studien genomförs till exempel i form av en intervju eller ett användartest vid ett fysiskt möte eller via videosamtal. Under intervjun/testet antecknar vi dina svar, utlåtanden och/eller hur du agerar när du till exempel testar en ny tjänst.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

​Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Anteckningarna anonymiseras i samband med att de sammanställs, vilket görs direkt efter att studien har slutförts. I samband med det raderas också deltagarlistan och dokumentationen om samtycke.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi anlitar en leverantör av respondenter till våra studier som personuppgiftsbiträde för att hantera ditt samtycke. Biträdet får del av de uppgifter som hanteras i samband med att samtycket hämtas in och dokumenteras.

För systemförvaltning, utveckling, test och felsökning
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att felsöka, ge dig support när du upplever problem samt för att vidareutveckla och testa våra IT-system.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Inom ramen för förvaltningen av våra IT-system behandlar vi ibland dina personuppgifter för att felsöka och utreda orsakerna till tekniska problem samt när vi ger support till dig.

I vissa fall registrerar vi ett ärende i vårt ärendehanteringssystem för att ha information om ditt problem om det skulle kvarstå eller återkomma.

Vid test av systemen i samband med utveckling använder vi i första hand fiktiva personuppgifter. I vissa situationer, som exempelvis för att testa hög belastning, kan detta vara otillräckligt och riktiga uppgifter som finns i systemen kan behöva användas. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna felsöka, ge dig bra support samt testa våra IT-system i samband med utveckling för att säkerställa att förändringarna fungerar som tänkt. Utvecklingen gör vi för att förbättra och effektivisera våra produkter och tjänster.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARA VI UPPGIFTERNA?

Uppgifter om dina supportärenden sparas i upp till tre år efter att ärendet är avslutat.

Personuppgifter som används vid test av systemen raderas ur testmiljön så snart testet är avslutat.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna i IT-system.

Vi anlitar IT-konsultbolag som personuppgiftsbiträden för förvaltning, utveckling, test och support av våra IT-system.

Vid utveckling av tjänster som kräver integration med andra aktörers IT-system, som exempelvis samarbetspartner, kan vi i samband med tester behöva överföra personuppgifter för att säkerställa att tjänsten kommer fungerar som den ska.

Informations- och IT-säkerhet
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​​Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skydda våra IT-system så att de fungerar korrekt och säkert, utreda IT-säkerhetsincidenter samt för att kunna återskapa uppgifterna i systemen vid behov.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar personuppgifter för alla våra ändamål med stöd av olika IT-system vilket även innebär att all data inklusive personuppgifter säkerhetskopieras löpande. Detta för att vi ska kunna återställa och återskapa all data i våra system efter en eventuell incident.

Uppgifter som exempelvis IP-adress och information om enheten som begär åtkomst till våra system (oftast en dator eller en mobil) används för att skydda våra IT-system mot obehöriga intrång, överbelastning och andra säkerhetsrisker. Vi kontrollerar anrop till våra system mot it-säkerhetleverantörers listor över rapporterade IP-adresser.

Vi loggar även när uppgifter tillgängliggörs, registreras, ändras eller raderas. Loggarna använder vi dels för att felsöka när något inte fungerar som det ska, dels för att utreda misstanke om en säkerhetsincident. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra IT-system och för att kunna återskapa uppgifterna i systemen vid behov. Syftet är att säkerställa att IT-systemen fungerar korrekt och att efterleva riktlinjer om dataskydd, IT-säkerhet eller informationssäkerhet som exempelvis European banking authority (EBA) guidelines on ICT and security risk management.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARA VI UPPGIFTERNA?

Säkerhetskopior av uppgifterna i våra IT-system uppdateras löpande och gamla versioner raderas efter senast 13 månader.

Loggarna som vi använder för att felsöka och utreda eventuella incidenter sparar vi i upp till 13 månader. 

Listorna över rapporterade IP-adresser uppdateras löpande och historik sparas inte.

Uppgifter som behandlas för att övervaka systemen mot obehöriga intrång, överbelastning och andra säkerhetsrisker sparas normalt inte. Men om ett anrop till våra system skulle blockeras av säkerhetsskäl sparas information om det i upp till tre månader.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för de beskrivna behandlingarna avseende IT-system.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter från dessa behandlingar till brottsbekämpande myndigheter i samband med utredningar av misstänkta IT-angrepp.