Du är kund hos oss - som privatperson eller enskild näringsidkare

Denna information riktar sig till dig som är kund hos oss, vilket innebär att du som privatperson eller enskild näringsidkare har eller omfattas av någon form av avtalsrelation*. Här nedanför hittar du information om våra behandlingar av dina personuppgifter.

*I minst ett avtal står du som låntagare, medlåntagare, köpare, kortinnehavare, leasetagare, och/eller hyrestagare.

För att hantera kort och krediter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera, teckna och administrera kreditavtal.

Hantera kreditavtal (avbetalning, blancolån, kortkredit, hyra och leasing)
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan om kredit, lämna offert, göra en kreditprövning, teckna avtal och administrera din kredit.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

​Innan du kan bli kund hos oss är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

När du begär en offert eller tecknar avtal med oss registrerar vi ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter så som e-post och mobilnummer i våra kund- och avtalsregister.

När du ansöker om kredit gör vi en individuell kreditprövning baserad på de uppgifter du lämnar. Vi behandlar då uppgifter om vad krediten ska användas till, hur mycket du vill låna och under hur lång tid. Vi behandlar vidare uppgifter om dig och ditt hushåll (ålder, civilstånd, antal personer i hushållet, barn), din inkomst (sysselsättning, årsinkomst, eventuell arbetsgivare eller om du är enskild näringsidkare) och din ekonomi i övrigt (till exempel andra lån, och löpande utgifter).

Vid din ansökan behandlar vi även information om hur mycket du kan betala i kontantinsats och räntesats. Vi sammanställer även en så kallad KALP-kalkyl (Kvar att Leva På) som underlag för vårt kreditbeslut.

Om du vill låna till din verksamhet som enskild näringsidkare behandlar vi även uppgifter om din verksamhet, eventuella fastigheter, omsättning, tillgångar, skulder och liknande.

Vi tar även en kreditupplysning på dig hos ett kreditupplysningsföretag. Den innehåller uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav, befintliga krediter, eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretagets kreditscoring av dig.

Vi tar även in information om du har många telefonabonnemang.

Om säkerheten för lånet är ett objekt (till exempel bil, båt eller husvagn) behandlar vi även uppgifter om objektet för att bedöma värdet av säkerheten. Uppgifterna hämtar vi från dig själv eller kommersiella informationsleverantörer. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om objektet från vägtrafikregistret.

Vi behandlar uppgifter om dina val avseende betalningar som exempelvis E-faktura, autogiro eller pappersfaktura samt om du vill ha dina handlingar till din digitala brevlåda på Mina sidor eller via brev.

Om ni är flera personer som ansöker om en kredit tillsammans behandlar vi även uppgifter om dina medlåntagare.

När du beviljats kredit hos oss behandlar vi uppgifter om det belånade objektet, avtalsnummer, skuldbelopp, räntesats och bindningstid, eventuell amorteringsplan samt uppgifter om löpande betalningar inklusive ditt kontonummer om du valt att betala via autogiro. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter inom krav- och inkassohantering samt om vi behöver vidta rättsliga åtgärder.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att sammanställa och skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket avseende dina räntekostnader.

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter inom krav- och inkassohantering samt om vi behöver vidta rättsliga åtgärder.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal genom att hantera din ansökan om kredit, göra en kreditprövning samt teckna avtal och administrera din kredit. Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Behandlingen av dina uppgifter för att redovisa skatt till Skatteverket är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i enlighet med skatteförfarandelag (2011:1244).

Kreditprövningen innefattar profilering. Prövningen bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter som vi har samlat in. Andra krediter och din grad av belåning jämfört med din inkomst beaktas också, liksom omkostnader för hushåll liknande ditt. Profileringen utmynnar i nekad eller beviljad kredit inklusive, i förekommande fall, räntesats och amorteringskrav.

Kreditbeslutet efter ansökan innefattar automatiserat beslutsfattande. Beslutet bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter vi samlat in. Omkostnader för hushåll liknande ditt beaktas också. Beslutet utmynnar i nekad eller beviljad kredit och är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta oss för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet​.

Vi stödjer vår behandling av inhämtande av många telefonabonnemang på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen kan innefatta automatiserat beslutsfattande. Beslutet utmynnar i nekad eller beviljad kredit. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta oss för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet​.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera dina krediter så länge avtalsförhållandet består – så länge krediten löper – och i tio år efter att det har upphört.

Om din ansökan om kredit beviljats, men du inte har ingått något kreditavtal, sparar vi dina uppgifter i sex månader från att du ansökte om krediten.

Om din ansökan om kredit beviljats och du har ingått ett kreditavtal, men inte utnyttjat krediten, sparar vi dina uppgifter i tre månader efter avtalets/kredittidens utgång.

Om din ansökan om kredit blir avslagen sparar vi kreditupplysningsinformationen i tre år.

Om din ansökan blir beviljad sparar vi kreditupplysningsinformationen till dess att du har betalat tillbaka.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit är personsuppgiftansvarig för behandlingarna.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalssystem. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att förvara fysiska dokument som exempelvis kreditansökan, kreditavtal och pantbrev. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

När vi skickar dokument till dig som krävs utifrån vårt avtalsförhållande via post (digital som fysisk) använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

För att kunna ta en kreditupplysning på dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag. Vi lämnar även ut ditt personnummer och registreringsnummer till vägtrafikregistret för registrering av objekt.

Vi lämnar ut kontrolluppgifter om dina räntekostnader till Skatteverket.

I det fall du inte betalar enligt villkoren i vårt avtal eller för att vi ska kunna göra besiktning av objekt enligt villkor kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig och vår fordran till företag för, besiktning, indrivning av skulden samt återtag av objekt. 

För att kunna tillhandahålla dig ett kreditkort anlitar vi personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla uppgifter om kortnummer, giltighetstider, information om transaktioner och belopp. Vi lämnar även ut namn och personnummer till kortföretaget för utgivningen av själva kortet.

För personlig och digital service

Vi behandlar dina personuppgifter för att ha rätt information i våra kund- och avtalssystem och därigenom kunna hjälpa dig med dina ärenden men också för att ge dig personlig och digital service. 

Hantera våra kundsystem
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar personuppgifter om dig i kund- och avtalssystem för att kunna ge dig bättre personlig och digital service, och hålla dina uppgifter uppdaterade.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du tecknar avtal registrerar vi dig i våra kund- och avtalssystem för att veta vem du är och kunna kontakta dig inom ramen för vårt avtalsförhållande. Vi registrerar ditt personnummer, namn, folkbokföringsadress och andra kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress.

Vi hämtar, och uppdaterar regelbundet, ditt namn och din folkbokföringsadress samt eventuella uppgifter om skyddade personuppgifter från Statens personadressregister (SPAR). Om du är aktiv som enskild näringsidkare hämtar vi även viss information från SCB:s företagsregister om din verksamhet som till exempel vilken bransch du är verksam inom (så kallad SNI-kod).

Via Mina Sidor och Wasa Kredits applikationstjänst (gäller endast för kreditkort) kan du på ett säkert sätt se och administrera dina engagemang.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter i våra kund- och avtalssystem är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra dina kreditavtal med oss.

Vi stödjer vår behandling av inhämtande av information från SPAR och SCB:s företagsregister på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig bättre service vid kontakt med oss genom att vi har en överblick över alla dina engagemang hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar och uppdaterar uppgifterna om dig i våra kund- och avtalssystem så länge det finns minst ett avtal som du är avtalspart i eller omfattas av och 10 år därefter med hänsyn till reglerna om preskription.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit är personsuppgiftansvarig för behandlingarna.

Vi lämnar ut ditt personnummer till myndigheter, eller leverantörer av myndighetsinformation, för att vi ska kunna hämta in uppgifter från offentliga register som SPAR och SCB:s företagsregister.

Personuppgiftsbiträden används för behandlingen av dina personuppgifter i våra kund- och avtalssystem.

Hantera dina ärenden, klagomål och reklamationer
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina ärenden hos oss, inklusive klagomål och reklamationer samt för att sammanställa underlag för förbättringar.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon eller Mina Sidor säkerställer vi din identitet genom e-legitimation. Vi behandlar ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt vilken medarbetare som hanterat ärendet. Vi noterar ditt ärende i våra kund- och avtalssystem där vi gör noteringar. Om kontakten sker via Mina Sidor sparas all konversationen i ärendet.

Beroende på vad ditt ärende rör behandlar vi uppgifter som exempelvis vilken produkt ditt ärende avser, avtalsnummer, betalningsmetod, dina finansierade objekt och liknande.

Om ditt ärende är ett klagomål – som du antingen lämnar direkt till oss eller via Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan myndighet – behandlar vi de uppgifter du lämnat i klagomålet, vad ditt klagomål avser, datum för klagomålet, och uppgifter om berörda avtal. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar till dig och vad som blev resultatet av klagomålet som exempelvis om vi beviljade dig kompensation eller inte.

Uppgifter om alla klagomål sammanställs sedan till statistik som vi använder för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster.

För reklamation av ett finansierat objekt, kortköp och uttag via en automat behöver vi uppgifter som ditt namn och kontaktuppgifter, kontonummer, kortnummer, datum (och tidpunkt om det gäller en automat), belopp, köp- eller uttagsställe samt vad orsaken till reklamationen är. I förekommande fall ber vi dig även om uppgifter som styrker din reklamationsorsak som till exempel ett kvitto, polisanmälan eller dokumentation av kontakt med säljföretag.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt klagomål eller reklamation i samband med prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden och domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina klagomål är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 9 § i Finansinspektionen allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

Behandlingen av dina uppgifter för att hantera dina reklamationer avseende finansiering av objekt, kortköp eller annan kredit är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt 29 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och för övriga reklamationer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter för att hantera övriga ärenden på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig personlig service när du har frågor eller ärenden i relation till dina kreditavtal hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.​

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett klagomålsärende i tre år från det att ärendet är avslutat.

Uppgifter som vi behandlar inom ramen för en reklamation av kortköp eller uttag i automat sparar vi i minst tio år med hänsyn till regler om preskription.

I övrigt sparar vi dina uppgifter inom ramen för ett ärende i upp till tre år efter att ärendet har avslutats, förutsatt att du fortfarande är kund hos oss. I annat fall raderar vi uppgifterna när kundförhållandet upphör.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av klagomål och reklamationer.

Om ditt klagomål rör en försäkring är det din försäkringsgivare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Vem som är försäkringsgivare framgår av dina försäkringshandlingar. Om ditt klagomål rör ett kreditavtal är Wasa Kredit AB personuppgiftsansvarig.

För att hantera kortköpsreklamationer lämnar vi ut uppgifter om ditt kort och den reklamerade transaktionen till ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med återbetalningar från kortföretaget.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till ARN eller annan myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol i samband med eventuella och domstolsprövningar.​  

När vi skickar handlingar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

För att marknadsföra våra produkter och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig i olika kanaler, men också för att bjuda in dig till kundevent samt fråga dig vad du tycker om oss, våra produkter och tjänster. 

Hantera vår marknadsföring
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING                              

Vi behandlar personuppgifter om dig i våra kund- och avtalssystem för olika marknadsföringsaktiviteter, inbjudningar till event och kundundersökningar.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar ditt personnummer, namn och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress samt demografiska och geografiska uppgifter som din ålder, kön och i vilket län du bor. Vi behandlar också information om de avtal som du har ingått med oss, inklusive skulder.

Vi behandlar vidare uppgifter om innehåll (till exempel erbjudanden, kundundersökningar, nyhetsbrev) samt uppgifter som du har lämnat i intresseanmälningar, ansökningar och kontaktformulär.

Utöver detta hämtar vi in uppgifter om fordon från Transportstyrelsens vägtrafikregister, om enskilda firmor från SCB:s företagsregister och livsstilskoder från Mosaic Livsstilar.

Vi samlar dessa uppgifter i våra kund- och avtalssystem och använder dem för att kunna göra urval om vilka marknadsföringsaktiviteter som vi vill rikta till dig.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring till dig via brev, e-post och textmeddelanden samt för att ringa dig.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra en kostnadseffektiv och relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster till dig, kunna bjuda in dig till event och kundundersökningar.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig i samband med att vi hämtar in uppgifter från externa källor.

Behandlingarna sker för direkt marknadsföring.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi har behandlat i samband med marknadsföring sparar vi tre månader efter att vi genomfört marknadsföringsaktiviteten.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Bjuda in till och hantera kundevent
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka inbjudningar till dig om fysiska eller digitala kundevent som vi anordnar, för att hantera din anmälan och närvaro samt för att följa upp eventet.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

​Vi behandlar ditt namn, de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss (adress, e-postadress och/eller telefonnummer) och andra uppgifter ur våra kund- och avtalssystem för att skicka inbjudningar till ​event till dig. 

Då du väljer att anmäla dig till ett event behandlar vi också uppgifter om dina eventuella val kring eventet och om ditt deltagande.

I vissa fall använder vi dessa uppgifter om dig för att kontakta dig efter eventet i syfte att ge dig möjlighet att ge oss återkoppling kring eventet. Eventuell återkoppling sammanställs till statistik över eventet.

Om du lämnar information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi även dessa uppgifter för att kunna tillgodose dina behov.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig i vårt marknadsföringsarbete för att kunna bjuda in dig till event, hantera din anmälan och ditt deltagande samt för att följa upp eventet. ​

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i form av urval av målgrupper. 

I de fall du valt att lämna information om kostallergier eller annan hälsorelaterad information behandlar vi dessa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till event då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi behandlat i samband med ett event sparar vi tre månader efter att vi genomfört eventet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

Ibland anlitar vi ett personuppgiftsbiträde för att skicka ut inbjudningar och uppföljningar via e-post samt för att hantera anmälningar och återkoppling i webbformulär. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att administrera utskick och webbformulär.

När vi skickar inbjudningar per brev till dig lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution av utskicken.

Det händer att vi anlitar ett personuppgiftsbiträde för att hålla i ett event. Då lämnar vi ut de uppgifter om dig som biträdet behöver ha för att kunna hantera besöksregistrering, måltidsval och liknande.

Hantera kundundersökningar
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Vi behandlar uppgifter om dig som finns i våra kund- och avtalssystem för att välja ut dig till enkäter och/eller telefonintervjuer. 

I det fall vi bjuder in dig till en webbenkät använder vi din e-postadress för att kontakta dig. I det fall vi ringer upp dig för en telefonintervju använder vi ditt telefonnummer för att kontakta dig. Om vi skickar enkäten via brev använder vi din adress för att kontakta dig.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna bjuda in dig till en undersökning, för att kunna följa upp om du har svarat samt sammanställa svaren till statistik som vi kan använda för att förbättra våra produkter och tjänster. 

Behandlingen sker för direkt marknadsföring och innefattar profilering i form av urval av målgrupper.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

Enligt marknadsföringslagen har du rätt att motsätta dig inbjudningar till kundundersökningar då dessa utgör direkt marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Information om dig som vi behandlat i samband med en kundundersökning sparar vi tre månader efter att vi genomfört kundundersökning.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

När Wasa Kredit anordnar kundundersökningen är Wasa Kredit personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som den innebär.

Ibland anlitar vi ett undersökningsinstitut som personuppgiftsbiträde för att genomföra en undersökning. Biträdet får då del av de uppgifter om dig som behövs för att kontakta dig och samla in dina svar.

För analys och uppföljning

Dina personuppgifter används som underlag för olika statistiska riskberäkningar som finansbolag är skyldiga att genomföra. Uppgifter används även för att sammanställa rapporter och följa upp vår verksamhet av kommersiella skäl.

Beräkna risker
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar personuppgifter för att beräkna risken för förluster i utställda krediter i syfte att uppfylla regler om kapitaltäckning och reservsättning.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Uppgifter om dig (exempelvis inkomst, civilstånd och boendeform), avtalsuppgifter om befintliga lån och krediter hos oss (exempelvis storlek på skuld/utnyttjad kredit, amorteringsplan och säkerheter) och din betalningshistorik ligger till grund för hur vi löpande riskklassificerar dina krediter.

Klassificeringen ligger sedan till grund för beräkningar av vår totala risk för kreditförluster som vi använder för att beräkna krav på kapitaltäckning och reserveringsbehov i vår bokföring då lagen kräver att vi ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som finansbolagets rörelse är förknippad med.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag samt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Behandlingarna för att bedöma riskklass innefattar profilering som utmynnar i en riskklassificering av din kredit som ligger som underlag för våra löpande beräkningar av total risk för kreditförluster.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar uppgifter för detta ändamål i tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personsuppgiftansvarig för behandlingarna.

Vi använder oss av Länsförsäkringar Bank AB som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla systemstöd. Biträdet har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Följa upp och analysera vår verksamhet
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att sammanställa statistik och rapporter för att kunna följa upp och analysera utvecklingen av vår affär, försäljning och kundbas samt för att kunna modellera och prediktera utfall för affärsutveckling.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att sammanställa underlag för statistik, rapporter och analyser behandlar vi uppgifter om dig som ditt personnummer, avtalsnummer, produkt, skuld, datum för olika händelser kopplade till avtalen, ålder, kommun och församling. Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även uppgift om verksamhetens bransch, så kallad SNI-kod och verksamhetens inkomstintervall.

Vidare behandlar vi uppgifter om dig som du uppgett och vi samlat in i samband med din kreditansökan. Dessutom behandlar vi uppgifter om dina kreditengagemang hos oss.

Vi gör även vissa beräkningar/sammanställningar om dig som kund som exempelvis hur länge du varit kund, hur många avtal du har samt värdet av alla dina avtal och jämför med andra kunders.

Alla uppgifter används sedan för att löpande sammanställa underlag för statistik, rapporter, analyser, modellering och prediktion som stöd för att kunna följa upp vår verksamhet i olika dimensioner samt för affärsutveckling.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa upp utvecklingen av vår affär, försäljning och kundbas samt för att kunna modellera och prediktera utfall för affärsutvecklingsändamål.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar uppgifterna för detta ändamål i tio år för att kunna se trender över tid.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

För att motverka bedrägerier och penningtvätt

Finansbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att motverka och utreda bedrägerier.

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Inför att du blir kund hos oss, och löpande under kundförhållandet, är vi skyldiga att behandla uppgifter om dig för att ha god kundkännedom i syfte att bedöma risken och förhindra att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du vill teckna kreditavtal hos oss måste du svara på så kallade "kundkännedomsfrågor" om din sysselsättning, ekonomiska förhållanden, medborgarskap och eventuell hemvist i annat land. Vi kontrollerar också om du eller någon närstående är en person i så kallad politiskt utsatt ställning (PEP) eller om du arbetar för en sådan person. Vi gör dessutom kontroller mot internationella sanktionslistor via en informationstjänst för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med dig.

Om du vill teckna avtal i egenskap av enskild näringsidkare ställer vi även frågor om din verksamhet såsom verksamhetsområde och finansiella uppgifter.

Vi behöver även veta ditt syfte med att använda våra produkter och tjänster samt vilka aktiviteter och transaktioner du förväntas genomföra.  

När vi ingått avtal med dig säkerställer vi med viss frekvens att uppgifterna du lämnat är aktuella. Vi är också skyldiga att löpande övervaka transaktioner. Baserat på dina svar på kundkännedomsfrågorna och mönstren i dina transaktioner placerar vi in dig i en riskklass i enlighet med regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Behandlingarna för att bedöma riskklass innefattar profilering. Mycket hög riskklass kan leda till att vi blir tvungna att avsluta våra avtal med dig för att följa gällande regelverk.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar uppgifterna som regel i fem år efter att kundförhållandet upphört och annars från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Den leverantör som förmedlar ett objekt kan komma att anlitas som personuppgiftsbiträde för att samla in svaren på kundkännedomsfrågorna.

För att kontrollera dina uppgifter lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktions- och PEP-listor samt till Bolagsverket för att kontrollera uppgift om verklig huvudman.   

Vi använder oss även av biträden som tillhandahåller systemstöd för att samla in och lagra svar på kundkännedomsfrågor och övervaka transaktioner, inklusive riskklassificering.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Hantera misstänkta bedrägerier
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka och hantera misstänkta bedrägerier och reklamationer av obehöriga transaktioner samt för att kunna beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att kunna upptäcka misstänkta bedrägerier övervakar vi löpande alla transaktioner som sker med kreditkort. Vi behandlar då uppgifter om ditt kortnummer samt köpställe, köpställets geografiska placering, belopp, valuta och tidpunkt för transaktion i syfte att hitta avvikelser från ditt vanliga köpmönster. I det fall vi upptäcker avvikelser använder vi dina kontaktuppgifter för att kontakta dig och kontrollera om det är du som har utfört transaktionen för att i annat fall spärra kortet.

När du reklamerar en obehörig transaktion registrerar vi uppgifter som till exempel vilket kort reklamationen gäller, belopp, köp/uttagsställe/betalningsmottagare och tidpunkt för transaktionen. Vi kontrollerar uppgifter som exempelvis vilken IP-adress och enhet som använts vid transaktionen, hur eventuell signering gjorts, tidpunkt och liknande uppgifter som vi har loggat för att kunna göra en bedömning. Vad vi loggar kan du läsa om i information om vår behandling för informations- och IT-säkerhet.

För att kunna hantera misstankar om brott och anmäla dem till brottsbekämpande myndigheter behandlar vi personuppgifter om inblandade personer i den mån vi har tillgång till uppgifter och de är relevanta. Vanligt förekommande är uppgifter om transaktioner, personnummer, namn och kontaktuppgifter. Det förekommer även att vi hämtar uppgifter om folkbokföring, civilstånd, personers koppling till företag och företagets ekonomiska situation från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.​

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra kunder och oss från bedrägerier.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig. I de fall vi behandlar uppgifter om lagöverträdelser är vår behandling av dessa uppgifter nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

Behandlingarna innefattar profilering i form av riskbedömning om att en viss transaktion kan vara ett försök till bedrägeri genom att den baseras på avvikelser från ditt vanliga köpmönster, till exempel att en transaktion sker på en avvikande plats geografiskt.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Uppgifterna sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för bedrägeribrott.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.  

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.