Du är borgensman

Denna information riktar sig till dig som har gått i borgen eller företräder ett bolag som gått i borgen för ett kreditavtal. Här nedanför hittar du information om behandlingen av dina personuppgifter.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå avtal om borgensåtagande, kunna verkställa borgensåtagandet och för att kunna svara på eventuella frågor som du har. Klicka på varje behandling nedan för att kunna läsa mer om dem..

Ingå avtal om och verkställande av borgensåtagande
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter som borgensman och som företrädare för ett bolag som gått i borgen för att kunna ingå, administrera och verkställa ett avtal om borgensåtagande.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Innan du blir borgensman hos oss är vi skyldiga att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Inför att du ska ingå avtal om borgensåtagande gör vi en kreditprövning baserad på de uppgifter du lämnar. Vi behandlar då uppgifter om hur stort borgensåtagande du har och under hur lång tid borgensåtagandet är gällande. Vi kan vidare komma att behandla uppgifter om din förmögenhetsställning, så som uppgifter om dina tillgångar och skulder.  

Vi tar även en kreditupplysning på dig hos ett kreditupplysningsföretag. Den innehåller uppgifter om inkomst, fastighetsinnehav, befintliga krediter, eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretagets kreditscoring av dig. 

Efter att du ingått borgensåtagande behandlar vi dina personuppgifter för att hålla dig informerad om kreditavtalet. 

Om ditt ärende är ett bestridande – som du antingen lämnar direkt till oss eller via en myndighet - behandlar vi de uppgifter om dig som du lämnat i bestridandet. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar och vad som blev resultatet av bestridandet.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt bestridande i samband med domstolsprövningar.

Om du är företrädare för ett företag som gått i borgen behandlar vi dina kontaktuppgifter, så som namn, mailadress och telefonnummer.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal om borgensåtagande genom att hantera ditt avtal om borgensåtagande, göra en kreditprövning samt administrera ditt borgensåtagande. Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Kreditprövningen innefattar profilering. Prövningen bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter som vi har samlat in. Andra krediter och din grad av belåning jämfört med din inkomst beaktas också, liksom omkostnader för hushåll liknande ditt. Profileringen utmynnar i nekat eller beviljat borgensåtagande.

Beslutet om nekat eller beviljat borgensåtagande kan innefatta automatiserat beslutsfattande. Beslutet bygger på en beräkning av din betalningsförmåga utifrån de uppgifter vi samlat in. Beslutet utmynnar i nekat eller beviljat åtagande och är nödvändigt för att ingå avtalet. Om du får ett sådant beslut har du möjlighet att kontakta det personuppgiftsansvariga bolaget för att uttrycka din åsikt eller bestrida beslutet.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt/ditt företags borgensåtagande så länge kreditavtalet som du/ditt företag gått i borgen för består – så länge krediten löper – och i tio år efter att det har upphört.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDE OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

Wasa Kredit AB är personsuppgiftansvarig för behandlingarna.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalsadministration. Biträdena har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

För att kunna ta en kreditupplysning på dig lämnar vi ut ditt personnummer till ett kreditupplysningsföretag.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till domstol i samband med eventuella domstolsprövningar.

När vi skickar dokument som krävs utifrån vårt avtalsförhållande till dig via post (fysiskt som digitalt) använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde för tryck och distribution. Biträdet har då möjlighet att ta del av de uppgifter som framgår av dokumenten.

För personlig och digital service
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar personuppgifter om dig som borgensman för att kunna hjälpa dig med dina ärenden men också för att ge dig personlig och digital service.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

När du kontaktar oss via telefon och/eller Mina Sidor säkerställer vi din identitet genom att du identifierar dig med e-legitimation. Om vi träffas fysiskt ber vi dig legitimera dig.

Vi behandlar ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter, uppgifter om tid och datum samt antecknar ditt ärende i våra kund- och avtalssystem. Om kontakten är via Mina Sidor sparas all konversationen i ärendet.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter för att hantera dina ärenden på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig personlig service vid frågor eller ärenden i relation till ditt borgensåtagande hos oss.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Om vi sparar dina uppgifter inom ramen för ett ärende sparar vi de i upp till tre år efter att ärendet har avslutats. Om vi sparar dina uppgifter inom ramen för ett ärende som rör borgensåtagandet sparar vi de i upp till tio år efter att borgensåtagandet har avslutats, med hänsyn till preskriptionstid. 

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla systemstöd för kund- och avtalsadministration samt för telefoni. Biträdena har möjlighet att ta del av de uppgifter som hanteras i systemen.

Hantera dina klagomål
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera dina klagomål mot oss samt för att sammanställa underlag för förbättringar.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Om du framför ett klagomål – antingen direkt till oss eller via någon myndighet – behandlar vi ditt personnummer, namn, kontaktuppgifter, de uppgifter du lämnat i klagomålet, vad ditt klagomål avser, datum för klagomålet och uppgifter om berörda avtal. Vi skapar ett klagomålsärende i våra kund- och avtalssystem där vi även gör noteringar. Vi behandlar även uppgifter om vårt svar till dig och vad som blev resultatet av klagomålet.

Uppgifter om alla klagomål sammanställs sedan till statistik som vi använder för att analysera och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt klagomål i samband med domstolsprövningar.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av uppgifter för att hantera dina klagomål på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna sammanställa underlag i syfte att analysera och förbättra våra produkter och tjänster.

Ditt personnummer behandlar vi för att säkert kunna identifiera dig.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifter som vi behandlar inom ramen för ett klagomålsärende i tio år från det att ärendet avslutats, med hänsyn till reglerna om preskription.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vi lämnar ut uppgifter om dig till myndighet i den mån det är nödvändigt för att hantera ärendet. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till domstol i samband med eventuella domstolsprövningar.

För att motverka bedrägerier och penningtvätt

Finansbolag är enligt lag skyldiga att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför behöver Wasa Kredit behandla personuppgifter om dig som borgensman. Vi behandlar även dina personuppgifter för att motverka och utreda bedrägerier.

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

​Inför att du blir borgensman hos oss är vi skyldiga att behandla personuppgifter för att ha god kundkännedom om dig i syfte att förhindra och bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

Uppgifter vi behandlar om dig som borgensman är personnummer, namn, roll, ägarandel i företaget, medborgarskap, eventuell hemvist i annat land, skattehemvist och i så fall koppling till detta land. Vi gör dessutom kontroller mot internationella sanktionslistor via en informationsleverantör för att säkerställa att du inte finns med på dessa, eftersom vi i så fall inte får ingå avtal med dig.

När vi ingått avtal med företaget säkerställer vi med viss frekvens att alla uppgifter som lämnats är aktuella. 

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordningen (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel samt förordningen (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

​Vi sparar uppgifterna som regel i fem år efter att kundförhållandet upphört och annars från att de hämtades in. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism sparar vi uppgifterna i upp till tio år.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

För att kontrollera dina uppgifter som borgensman lämnar vi ut ditt namn och personnummer till en informationsleverantör för slagning mot sanktionslistor.

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott.

Hantera misstänkta bedrägerier
ÄNDAMÅLSBESKRIVNING

Vi behandlar dina personuppgifter för att upptäcka och hantera misstänkta bedrägerier som du eller det företag som du gått i borgen för – "ditt företag" – kan ha blivit utsatt för samt för att kunna beivra brott.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS OCH HUR?

För att kunna hantera misstankar om brott och anmäla dem till brottsbekämpande myndigheter behandlar vi personuppgifter om inblandade personer i den mån vi har tillgång till uppgifter och de är relevanta. Vanligt förekommande uppgifter är uppgifter om transaktioner, personnummer, namn och kontaktuppgifter. Det förekommer även att vi hämtar uppgifter om folkbokföring, civilstånd, personers koppling till företag och företagets ekonomiska situation från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer.

LAGLIG GRUND OCH DINA RÄTTIGHETER

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra kunder och oss från bedrägerier.

Information om dina rättigheter enligt GDPR

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

​Uppgifterna sparas i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden för bedrägeribrott.

PERSONUPPGIFTSANSVAR, PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN OCH ÖVRIGA MOTTAGARE

​Wasa Kredit AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

I de fall vi hämtar uppgifter om dig från olika myndighetsregister, via kommersiella informationsleverantörer, lämnar vi ut ditt personnummer till leverantören.  

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter vid misstanke om brott