Personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Wasa Kredit AB är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att  skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till Wasa Kredit  AB behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även  hämtas från annat bolag inom Länsförsäkringsgruppen eller från din arbetsgivare, till exempel. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Wasa Kredit AB kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

Wasa Kredit AB tar bland annat in uppgifter om dig som kund eller borgensman. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer, yrke, information om folkbokföring och ekonomiska förhållanden.

Personuppgifterna får användas inom Länsförsäkringsgruppen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Wasa Kredit AB ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har 
träffats.

Personuppgifterna används för att Wasa Kredit AB ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Wasa Kredit AB men kan lämnas ut till andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till UC AB.

Wasa Kredit AB kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

Personuppgiftsansvarig är Wasa Kredit AB.